НУМСИ "Христина Морфова" - Стара Загора

Отиване към съдържанието

Главно меню

прием

НОВО !!!  НОВО !!!  НОВО !!!

за 2016
/2017 учебна година

прием за
V клас и с нови специалности:

български танци
и
класически танци
(балет)


На вниманието на нашите бъдещи ученици и техните родителиГ Р А Ф И К


за подаване на документи и кандидатстване за учебната 2016 / 2017 година23.03.- 15.04.2016 г. - за подготвителен и първи клас
3
0.05.- 10.06.2016 г. - за всички останали класове и приравнителни изпити

         

Записване на приетите ученици  за подготвителна  група и първи клас - 20.04. - 30.04.2015 г.


График и дати за явяване на приемни изпити:


18.04.2016 г. - 10.00 ч. - предучилищен и първи клас
13.06.2016 г. - 9.30 ч. - V клас
- всички специалности

13.06.2016 г. - 11.00 ч. - V клас - класически и български танци

16.06.2016 г. -  9.30 ч. - VIII клас - пиано
16.06.2016 г. - 9.30 ч. - VIII клас - дървени и медни духови, ударни и акордеон
17.06.2016 г. - 12.30 ч. - VIII  и IX клас - класическо и поп-джаз пеене
20.06.2016 г. - 9.30 ч. - VIII клас - струнни инструменти
20.06.2016 г. - 9.30 ч. - VIII клас
- актьорско майсторство
21.06.2016 г. - 9.00 ч. - приравнителни изпити

Графикът и редът на явяване на кандидатите се определя два дни преди началото на изпита от комисията, назначена със заповед на директора.
Обявяване на резултатите - в деня на изпита
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране -
23.06.2016 год.
Записване на приетите ученици -
24.06. - 30.06.2016 год.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места -
01.07.2016 год.
Подаване на документи за участие във втори етап на класиране -
07.07. - 13.07.2016 год.
Обявяване на списъци с приетите на втори етап на класиране - 1
4.07.2016 г.
Записване на приетите на втори етап на класиране -
15.07. - 17.07.2016 г.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране - 2
0.07.2015 г.
Попълване на незаетите места след втори етап на класиране и записване - 2
1.07. - 24.07.2015 г.
Утвърждаване на осъществения държавен план прием - 2
7.07.2016 г.

НАРЕДБА № Н-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата

Издадена от министъра на образованието и науката и министъра на културата,

обн., ДВ, бр. 81 от 16.09.2008 г., изм. и доп., бр. 66 от 24.08.2010 г., бр. 97 от 9.12.2011 г., бр. 92 от 23.11.2012 г., бр. 16 от 25.02.2014 г.


Раздел I
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за приемане на ученици в училищата по изкуствата към Министерството на културата.
Чл. 2. (1) Приемането на ученици в училищата по изкуствата се извършва по държавен план-прием, който се утвърждава за всяка учебна година и за всяко училище по реда на чл. 4 - 6 от Наредба № 1 от 2003 г. на министъра на образованието и науката и на министъра на културата за определяне на условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием в училищата по изкуствата.
(2) Приемни изпити се провеждат само за професии и специалности, за които има утвърден държавен план-прием за съответната учебна година и училище.
Чл. 3. (1) В училищата по изкуствата се приемат ученици в I, V, VIII или в IХ клас.
(2) Учениците се приемат след проверка на възможностите по съответния вид изкуство.
(3) Проверката на възможностите се осъществява чрез практически изпит/и по съответната специалност.
(4) Организацията и графикът на дейностите по приемане на учениците се определят със заповед на министъра на културата не по-късно от 31 март на съответната година.
Чл. 4. Учениците могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища по изкуствата и неограничен брой професии и специалности, като положат съответните изпити за тях. Учениците се записват само по една специалност в зависимост от оценките от изпитите и последователността на посочените желания.
Чл. 5. (1) Приемните изпити се провеждат по учебно-изпитни програми, които се утвърждават от министъра на културата не по-късно от началото на предходната учебна година.
(2) Продължителността на изпитите се определя в съответната учебно-изпитна програма.
Чл. 6. Изискванията към учениците при кандидатстване са:
1. за I клас - да навършват 7 години в годината на кандидатстването; по преценка на родителите или настойниците могат да кандидатстват и деца, навършили 6 години;
2. за V клас - да завършват IV клас в годината на кандидатстването;
3. за VIII клас - да завършват VII клас в годината на кандидатстването;
4. за IХ клас - да завършват основно образование в годината на кандидатстването.
Чл. 7. (1) Учениците, които кандидатстват, подават до директора на съответното училище следните документи:
1. заявление по образец за кандидатстване с подредени желания по специалности и/или професии (приложение № 1);
2. копие на акт за раждане;
3. за кандидати, постъпващи в V клас - копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. за кандидати, постъпващи в VIII клас - копие на удостоверение за завършен VII клас;
5. за кандидати, постъпващи в IХ клас - копие на свидетелство за завършено основно образование;
6. копие на медицинско свидетелство със заключение, че ученикът може да кандидатства за съответната специалност и/или професия, издадено от личния лекар на ученика;
7. копие на застрахователна полица "Злополука" за ученици, които полагат изпит по танцово изкуство, за дните на изпита.
(2) При подаване на документите кандидатът представя задължително за сверяване оригинала на документа по ал. 1, т. 2.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2010 г., отм., бр. 97 от 2011 г.).
(4) Графикът за подаване на документи за всяко училище се определя със заповед на директора и се обявява не по-късно от една седмица преди определената начална дата за подаване на документите в приемащото училище. Минималният срок за приемането на документи за всяко училище не може да бъде по-кратък от 5 работни дни.
Чл. 8. (1) Документите по чл. 7 се приемат и проверяват от комисия, определена със заповед на директора на училището. При приемането на документите комисията проверява наличието и редовността им, сравнява копията с оригиналите и връща оригиналите на заявителя, завежда във входящ дневник подадените заявления, отбелязва входящия номер и датата на завеждане върху заявлението. Комисията информира кандидатите или техните родители за вида на училището, за учебния план, изучаваните в него специалности и придобиваните професии и възможностите за реализация на завършилите курса на обучението. В случай че учениците не са получили документ за завършен клас към датата на подаване на документите, те представят допълнително копие от него.
(2) Училищата осигуряват подробна информация за кандидатстването и организират консултации с кандидатите от различните специалности и професии за разясняване на учебно-изпитните програми по график, одобрен от директорите на съответните училища. Графикът се обявява най-късно една седмица преди провеждането на консултациите.
Чл. 9. Конкретните дати, час и място на провеждане на изпитите за всеки клас и специалност се обявяват не по-късно от една седмица преди определената начална дата за провеждане на изпитите в приемащото училище.
Чл. 10. (1) Оценяването на кандидатите на приемните изпити се извършва от комисии.
(2) Членовете на изпитните комисии се определят със заповед на директора на съответното училище.
(3) Председател на изпитната комисия е директорът на училището или определено с негова заповед лице.
(4) Оценките на кандидатите от приемните изпити в едно училище по изкуствата са валидни за класиране само в същото училище.
(5) Оценяването се извършва по шестобалната система, като най-високата оценка е отличен 6,00, а най-ниската оценка за успешно издържан изпит е среден 3,00, или се оценява с "да" или "не". Получилите оценка слаб 2,00 или "не" на изпит губят право да продължат по-нататъшното си участие в изпитите и не участват в класирането.
(6) Оценката от всеки изпит, който се оценява по шестобалната система, е средноаритметична с точност до 0,01 от оценките на членовете на изпитната комисия, поставени с точност до 0,25.
(7) Оценките, поставени от изпитните комисии, са окончателни и при възражение не се допуска ново оценяване.
(8) Оценките се обявяват непосредствено след приключване на работата на изпитната комисия.
(9) В 2-дневен срок след приключване на изпитите директорът на училището утвърждава списъка на приетите ученици съгласно утвърдения държавен план-прием.
(10) Когато в класирането участват близнаци и само единият от тях е приет, другият (другите) се приема над държавния план-прием, при условие че е положил приемните изпити при условията и по реда на тази наредба и е получил оценка най-малко 3,00.
(11) Учениците, класирани с еднакви оценки на последното планово място за специалността, се приемат над утвърдения държавен план-прием.
(12) Ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания се приемат чрез приемни изпити при условията и по реда на тази наредба.
(13) Документацията от приемането на учениците се съхранява една учебна година в приемащото училище.
Чл. 11. (1) Учениците се записват в училището, в което са приети, с оригинала на документите по чл. 7 в срок 5 работни дни от деня на обявяването на утвърдения списък на приетите ученици в училището. На местата на незаписалите се ученици в срок се приемат следващите по успех.
(2) В срок от един ден след изтичане на срока за записване на приетите ученици училищата обявяват незаетите места в училището. До попълването на свободните места се приемат кандидатите, следващи по успех в низходящ ред.
(3) При наличие на незаети места училищата имат право да организират приемни изпити по чл. 3, ал. 2 и 3 в периода от 25 август до 5 септември по график, утвърден от директора на училището. Срокът за подаване на документите е най-малко 5 работни дни преди провеждането на изпита. За незаети се смятат местата, за които няма приети ученици, на приети, но незаписали се в срока ученици, на записали се и след това изтеглили документите си ученици.
(4) Държавен прием не се извършва за паралелка или група, за която приетите кандидати са под норматива за минимален брой ученици или под утвърдените места за прием.
Раздел II
Класиране и приемане на ученици

Чл. 12. В I клас се приемат ученици по пиано, акордеон, струнни лъкови инструменти, класическа китара, арфа, дървени духови и ударни инструменти, народно пеене, народни инструменти и класически танц.
Чл. 13. В V клас се приемат ученици по:
1. специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, ударни инструменти, акордеон, гайда, кавал, гъдулка, тамбура и народно пеене;
2. специалност класически танц;
3. специалност български танци;
4. специалност модерни танци;
5. специалност изобразително изкуство.
Чл. 14. В VIII клас се приемат ученици по специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение:
1. за професиите музикант-инструменталист, музикант-вокалист, акордьор и музикален оформител по специалностите пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, арфа, класическа китара, флейта, обой, кларнет, фагот, валдхорна, тромпет, цугтромбон, туба, саксофон, ударни инструменти, акордеон, класическо пеене, поп и джаз пеене, народно пеене, кавал, гайда, гъдулка, тамбура, акордиране и музикално оформление;
2. за професия балетист и танцьор по специалностите класически танц, български танци и модерни танци;
3. за професия актьор, специалност драматичен театър и специалност куклен театър;
4. за професия художник - изящни изкуства, по специалностите живопис, стенопис, графика, скулптура, илюстрация и оформление на книгата и за професия художник - приложни изкуства, по специалностите художествена дърворезба, художествена керамика, художествена тъкан, художествена обработка на метали и иконопис;
5. за професия дизайнер по специалностите аранжиране, детски играчки и сувенири, пространствен дизайн, промишлен дизайн, силикатен дизайн, моден дизайн, интериорен дизайн, театрален, кино- и телевизионен декор, театрална кукла, театрален грим и перуки, художествено осветление за театър, кино и телевизия, рекламна графика и сценичен костюм;
6. за професия графичен дизайнер, специалност графичен дизайн;
7. за професия компютърен график, специалност компютърна графика;
8. за професия полиграфист, специалност полиграфия;
9. за професия фотограф, специалност фотография;
10. за. професия лютиер, специалност класически инструменти и специалност народни инструменти;
11. за професия библиотекар, специалност библиотекознание;
12. за професия компютърен аниматор, специалност компютърна анимация;
13. за професия каменоделец по специалността каменоделство.
Чл. 15. В IХ клас се приемат ученици:
1. за професия музикант-вокалист по специалностите класическо пеене, народно пеене, поп и джаз пеене;
2. за професия бижутер, специалност бижутерия;
3. за професия дърворезбар, специалност дърворезбарство;
4. за професия керамик, специалност керамика;
5. за професия каменоделец по специалностите каменоделство и декоративни скални облицовки;
6. (отм. - ДВ, бр. 66 от 2010 г.).
Чл. 16. (1) Приемните изпити за специалностите по музикално изкуство са:
1. за I клас - за всички специалности - изпит по солфеж;
2. за V клас - за всички специалности (без арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, медни духови и народни инструменти) - изпит по специалността и по солфеж; за арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, медни духови и народни инструменти - изпит по солфеж;
3. за VIII клас - за всички специалности от професия музикант-инструменталист - изпит по музикален инструмент и по солфеж;
4. за VIII и IХ клас за специалностите от професия музикант-вокалист - изпит по специалността и изпит по солфеж.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2012 г.).
(3) (Отм. - ДВ, бр. 92 от 2012 г.).
Чл. 17. Приемните изпити за специалностите класически танц, български танци и модерни танци са два по специалността. На I изпит кандидатите се оценяват с "да" или "не"; до II изпит се допускат получилите оценка "да"; оценката от II изпит е средноаритметична от оценките, поставени от членовете на изпитната комисия.
Чл. 18. Кандидатите за професия актьор, специалност драматичен театър и специалност куклен театър полагат изпит по съответната специалност.
Чл. 19. (1) Кандидатите за професиите художник - изящни изкуства, художник - приложни изкуства, дизайнер, фотограф, полиграфист, компютърен аниматор, компютърен график, графичен дизайнер, лютиер, бижутер, дърворезбар, керамик, каменоделец и библиотекар полагат изпити за съответната специалност съгласно учебно-изпитните програми по чл. 5, ал. 1.
(2) За професия художник - изящни изкуства учениците кандидатстват общо по специалностите живопис, графика, скулптура, стенопис, илюстрация и оформление на книгата, като разпределението им по съответната специалност се извършва след завършен IХ клас.
Чл. 20. (1) Класирането на кандидатите се извършва по специалности в низходящ ред на оценките, получени на приемните изпити. При класирането директорът на училището определя конкретния брой места за прием по отделните специалности. Кандидатите се класират, както следва:
1. за I клас - за всички специалности по музикално изкуство - въз основа на оценката от изпита по солфеж;
2. за V клас за всички специалности (без арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, медни духови и народни инструменти) - въз основа на оценката по специалността; когато кандидатите имат еднакви оценки по специалността, те се класират въз основа на оценката по солфеж; класирането на кандидатите за специалностите арфа, контрабас, обой, кларнет, фагот, медни духови и народни инструменти се извършва въз основа на оценката от изпита по солфеж;
3. за VIII клас за професиите музикант-инструменталист, акордьор и музикален оформител - въз основа на оценката от изпита по специалността; когато кандидатите имат еднакви оценки от изпита по специалността, те се класират въз основа на оценката по солфеж; в класирането участват само кандидатите, получили оценка най-малко среден 3,00 по специалността;
4. за VIII и IХ клас за професия музикант-вокалист - въз основа на оценката от изпита по специалността; когато кандидатите имат еднаква оценка от изпита по специалността, те се класират въз основа на оценката по солфеж; в класирането участват само кандидатите, получили оценка най-малко среден 3,00;
5. за специалностите класически танц, български танци и модерни танци - въз основа на оценката от II изпит по специалността; в класирането участват само кандидатите, получили оценка най-малко среден 3,00;
6. за професия актьор - въз основа на оценката от изпита по специалността; в класирането участват само кандидатите, получили оценка най-малко среден 3,00 по специалността;
7. за професиите и специалностите по чл. 13, т. 5, чл. 14, т. 4 - 12 и по чл. 15, т. 2 - 5 - въз основа на средноаритметичната оценка от изпитите с точност до 0,01.
(2) Кандидатите по чл. 12, чл. 13, т. 1, чл. 14, т. 1, и чл. 15, т. 1, които са класирани, но не са приети по специалността, по която са положили изпит, могат да бъдат насочвани от изпитната комисия за класиране и приемане по друга специалност, когато по нея не са класирани и приети съответният брой ученици по утвърдения план-прием.
(3) Класирането на кандидатите по ал. 2 се извършва въз основа на оценката по солфеж.

Раздел III
Приемане на български граждани и на чужденци, обучавали се в чужбина

Чл. 21. (1) Български граждани, обучавали се в чуждестранни или в български училища в чужбина, чужденци от българска народност или с разрешено постоянно пребиваване в страната и лица с предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут се приемат при условията и по реда на тази наредба.
(2) При условията и по реда на тази наредба, без да заплащат обучението си, се приемат и ученици в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Швейцария, упражняващи трудова дейност на територията на Република България, когато пребивават заедно с родителите, съответно настойниците или попечителите си.
Чл. 22. (1) Чужди граждани могат да се приемат над утвърдения държавен план-прием след успешно полагане на приемен изпит срещу заплащане на обучението си.
(2) Размерът на средствата, които чужденците заплащат за своето обучение, се определя от министъра на образованието и науката.
(3) Броят на учениците по ал. 1 е не повече от трима за всяка паралелка.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Изпитите в училищата по изкуствата се провеждат под контрола на министъра на културата.
§ 2. Възражения от неприети кандидати или техни родители (настойници или попечители) поради допуснати технически грешки при провеждането на изпитите се приемат от директора на съответното училище в срок до 5 дни след обявяване на резултатите от класирането. Директорът разглежда възраженията и разрешава всички спорни въпроси в срок до 10 дни от подаването им, като писмено уведомява лицата, подали възражения, за решението си.
§ 2а. Приемането и записването на деца в подготвителна група преди постъпването им в първи клас се извършва при условия и ред, определени от съответното училище.
§ 2б. Приемането на ученици чрез приравнителни изпити се извършва до попълване на групите и паралелките съобразно изискванията на Наредба № Н-4 от 2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата. Освободените места се обявяват със заповед на директора на съответното училище в срок до 15 юни.
§ 3. По желание на кандидатите съответното училище издава служебна бележка по образец, с която се удостоверяват резултатите от положените изпити (приложение № 2).
§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 26а, ал. 4 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 от Закона за професионално образование и обучение и отменя Наредба № 2 от 2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г.; изм., бр. 75 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 28 от 2004 г.) и Наредба № 3 от 2004 г. за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап на образование в училищата по изкуствата (ДВ, бр. 28 от 2004 г.).
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

                                                       Приложение № 1
към чл. 7, ал. 1, т. 1
ДО ДИРЕКТОРА НА

...............................

ЗАЯВЛЕНИЕ

за кандидати до VII клас

от............................................................................................................................................
(трите имена на майката)

и от.....................................................................................................................................
(трите имена на бащата)

адрес:.........................................................................................., тел.: ...................................

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Молим синът (дъщеря) ни .......................................................,

роден(а) на............................................................., ЕГН.......................................,
да бъде допуснат(а) до приемни изпити за постъпване в ............... клас за
специалност ............................................................................... по:
1..............................................................................;
2...............................................................................

Прилагаме следните документи:
1..............................................................................,
2. ............................................................................,
3...............................................................................

С уважение:
1. ................................
2. ................................
(подпис на родители/
настойници)
София, ................ 200 ... г.


ДО ДИРЕКТОРА НА
...............................
ЗАЯВЛЕНИЕ
за кандидати след VII клас
от............................................................................................, ЕГН .............................,
                                  (трите имена на кандидата)
адрес:...................................тел.: ................................
ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,
Моля да бъда допуснат до приемни изпити за постъпване в .......................
клас по професии и специалности, подредени по реда на желанията ми, както следва:
1. ............................................................................;
2. ............................................................................;
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
 
1. заявление по образец от НУМСИ ”Христина Морфова
2. медицинско свидетелство със заключение от личния лекар, че ученикът може да кандидатства съответната специалност - копие
3. акт за раждане - копие
4.1. - за предучилищен клас - навършени 5 / 6 години
4.2. - за  I  клас - свидетелство за завършена подготвителна група (клас)
4.3. - за V  клас - удостоверение за завършен IV клас
4.4. - за VIII  клас, специалности МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ и АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО - удостоверение за завършен VII клас
4.5. - за VIII и IX клас, специалности КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ и ПОП – ДЖАЗ ПЕЕНЕ - удостоверение за завършен VII или VIII клас

ЗАБЕЛЕЖКА: На всички документи се изискват копия, като при подаване на документите се представят и оригиналите.3. ............................................................................;
4. ............................................................................;
5. ............................................................................;
6. .............................................................................
Прилагаме следните документи:
1. ........................................................................... ;
2. ............................................................................;
3. .............................................................................
С уважение:
Подпис на кандидата: ...............
Подпис на родители (попечители): ...
Гр. ............ 200 ... г.
  


 Приложение № 2
 към § 3

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за резултатите от положени изпити в средните училища по изкуствата
...........................................................................
...........................................................................
(пълно наименование и местонахождение на училището)
издава настоящата служебна бележка на кандидата
..........................................................................,
(трите имена на кандидата)
вх. № ................................., ЕГН .............................,
в уверение на това, че е положил следните изпити:
1. .............................. оценка .................... (..........)
2. ...............................оценка .................... (..........)
3. ...............................оценка .................... (..........)
Директор: ...........................
(име и фамилия)
Дата:................... г.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 
1. заявление по образец от НУМСИ ”Христина Морфова
"
2. медицинско свидетелство със заключение от личния лекар, че ученикът може да кандидатства съответната специалност - копие
3. акт за раждане - копие
4.1. - за предучилищен клас - навършени 5 / 6 години
4.2. - за  I  клас - свидетелство за завършена подготвителна група (клас)
4.3. - за V  клас - удостоверение за завършен IV клас
4.4. - за VIII  клас, специалности МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ и АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО - удостоверение за завършен VII клас
4.5. - за VIII и IX клас, специалности КЛАСИЧЕСКО ПЕЕНЕ и ПОП – ДЖАЗ ПЕЕНЕ - удостоверение за завършен VII или VIII клас

ЗАБЕЛЕЖКА: На всички документи се изискват копия, като при подаване на документите се представят и оригиналите.


КЛАС

ВЪЗРАСТ

СПЕЦИАЛНОСТИ

ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС
извънредно обучение

не подлежи за
първи клас

пиано, цигулка, виолончело, класическа китара,
блок-флейта, ударни инструменти

ПЪРВИ  КЛАС
редовно обучение

7, 6 годишни

пиано, цигулка, виола, виолончело, класическа китара,
акордеон, дървени духови, ударни инструменти

ПЕТИ  КЛАС
редовно обучение

завършен IV клас

пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой,
кларинет, фагот, валдхорна, тромпет, тромбон,
ударни инструменти, акордеон, класическа китара

ОСМИ  КЛАС
редовно обучение

завършен VII клас

пиано, цигулка, виола, виолончело, контрабас, флейта, обой,
кларинет, фагот, саксофон, валдхорна, тромпет, тромбон,
ударни инструменти, акордеон, класическа китара,
актьор - драматичен театър
, класическо и поп-джаз пеене

ДЕВЕТИ  КЛАС
редовно обучение

завършен VIII клас

класическо пеене, поп – джаз пеене

Назад към съдържанието | Назад към главното меню